0
Koszyk :
0

Konkurs

strona główna>Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do udziału

W tej sekcji znajdziesz nasze aktualne konkursy. Obserwuj nasz fanpage gdzie informujemy o każdym konkursie czy promocji. Sample Price

REGULAMIN KONKURSU „1/2 MARATON BABIA GÓRA”

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest H5 Polska Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London (dalej „Organizator”)

2. „Konkurs” – „1/2 Maraton Babia Góra”” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

 

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów.

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora, a nie serwis Facebook.

4. Konkurs trwa od godz. 12:00 dnia 19.05.2017 do godz. 23:59 dnia 23.05.2017 r., wyniki zostaną ogłoszone dnia 24.05.2017.

5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

 

§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.

4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres biuro@high-5.com.pl

5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU

1. Celem Konkursu jest promocja marki HIGH5.

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook. Na stronie facebook.com/High5Polska/ zostanie umieszczony post z zadaniem konkursowym.

3. Zadaniem Użytkownika jest zamieszczenie zdjęcia lub komentarza pod postem konkursowym. Zadanie konkursowe: Pokaż lub opisz w komentarzu Twoją ulubioną trasę biegową i wygraj pakiet startowy na 1/2 Maraton Babia Góra.

4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie konta w serwisie społecznościowym Facebook.

5. Aby wziąć udział w grze o nagrody Użytkownik musi umieścić odpowiedź odpowiadającą na zadanie konkursowe pod postem konkursowym na stronie facebook.com/High5Polska/

6. Komentarze umieszczane pod postami, które nie biorą udziału w Konkursie, nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową. Wszystkie posty biorące udział w konkursie będą zawierały link do regulaminu.

7. Użytkownik może zamieścić jedną odpowiedź konkursową.

8. Komentarze zamieszczane w komentarzach nie mogą naruszać zasad dobrych obyczajów: zawierać treści obscenicznych i powszechnie uznanych za obelżywe, a także muszą być zgodne z Regulaminem Facebooka oraz Regulaminem konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć pod kątem zawartości treści zakazanych, o których mowa w pkt 7 powyżej, a w razie stwierdzenia takich treści, do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

10. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego regulaminu.

11. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

 

§ 5. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której odpowiedź lub zdjęcie będzie najbardziej interesujące – zwycięzców wybiera Komisja konkursowa.

2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 1 nagrody.

3. Nagrody przyznawane przez Organizatora to 1 pakiet startowy na: 1/2 Maraton Babia Góra.

4. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.

6. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadamiani będą przez ranking opublikowany w poście opublikowanym na stronie facebook.com/High5Polska/ w serwisie Facebook .

7. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości prywatnej do fanpage’a facebook.com/High5Polska/ w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników

8. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości prywatne na fanpage’u.

9. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.

10. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.

11. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:

a. Odmówi przyjęcia nagrody,

b. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,

c. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.

12. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.

13. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

 

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest H5 Polska Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London, NIP: 5263163759. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.

2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

3. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów.

4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych publicznie w profilu facebookowym użytkownika i będzie obejmowało imię, nazwisko, e-mail oraz wiek użytkownika.

5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

 

§ 7. PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu zdjęcia wyłącznie własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie zdjęć, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego zdjęciem. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego– w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – zdjęcia.

3. Jeżeli na zdjęciu będzie widoczny wizerunek osób fizycznych, zamieszczenie takiego zdjęcia jest równoznaczne z potwierdzeniem przez uczestnika, że posiada on zgodę na rozpowszechnienie wizerunku wszystkich osób widocznych na zdjęciu w serwisie internetowym Facebook.com w związku z udziałem w Konkursie. W przypadku zgłoszenia przez podmiot trzeci roszczeń związanych z rozpowszechnianiem wizerunku osób widocznych na zdjęciu Uczestnik konkursu zobowiązuje się do całkowitego zwolnienia Organizatora konkursu z odpowiedzialności za takie naruszenia.

4. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

 

§ 8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „1/2 MARATON BABIA GÓRA”

2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

§ 9. KOMISJA KONKURSOWA

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.05.2017 r.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabatu!


super okazje
Poinformujemy Cię o najnowszych promocjach.

porady ekspertów
Poradniki, plany treningowe oraz artykuły.

konkursy
Otrzymasz powiadomienia o konkursach.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close