0
Koszyk :
0

Konkurs

strona główna>Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do udziału

W tej sekcji znajdziesz nasze aktualne konkursy. Obserwuj nasz fanpage gdzie informujemy o każdym konkursie czy promocji. Sample Price

Pozostało

Dni

Wygraj pakiety startowe na imprezy LABOSPORT!

Wybierz interesującą Ciebie imprezę Labosport. Następnie zostaw swoje dane oraz napisz dlaczego chcesz wystartować właśnie w tych zawodach. Zainspiruj nas do uprawiania Twojej ulubionej dyscypliny 😉

REGULAMIN KONKURSU „WYSTARTUJ W IMPREZACH LABOSPORT”

I. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest H5 Polska Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London (dalej „Organizator”)
 2. „Konkurs” – „WYSTARTUJ W IMPREZACH LABOSPORT” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.
 3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.
 4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.
 5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.
 2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem aplikacji konkursowej na stronie https://high-5.com.pl/konkurs/
 3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.
 4. Konkurs trwa od godz. 12:00 1.07.2017 do godz. 23:59 dnia 16.07.2017 r., wyniki zostaną ogłoszone dnia 17.07.2017.
 5. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
 6. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie https://high-5.com.pl/konkurs/
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem oraz Fundatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa.
 4. Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres [email protected]
 5. Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU

 1. Celem Konkursu jest promocja marki HIGH5.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony w aplikacji konkursowej na stroniehttps://high-5.com.pl/konkurs/ informacja o konkursie zostanie opublikowana na profilu https://www.facebook.com/High5Polska/ oraz przesłana drogą mailową do osób zapisanych do newslettera.
 3. Zadaniem Użytkownika jest odpowiedź w aplikacji konkursowej na poniższe pytanie: „Dlaczego chcesz wystartować we wskazanych zawodach?”
 4. Uczestnicy Konkursu są identyfikowani przez Organizatora na podstawie danych podanych w aplikacji konkursowej.
 5. Aby wziąć udział w grze o nagrody Użytkownik musi umieścić odpowiedź odpowiadającą na zadanie konkursowe w aplikacji konkursowej umieszczonej na stronie: https://high-5.com.pl/konkurs/
 6. Użytkownik może zamieścić jedną odpowiedź konkursową.
 7. Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 8 niniejszego regulaminu.
 8. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

V. PRZYZNAWANIE NAGRÓD

 1. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, której odpowiedź będzie najbardziej interesujące – zwycięzców wybiera Komisja konkursowa.
 2. W ciągu trwania całego konkursu Organizator przewiduje wydanie łącznie 9 nagród.
 3. Nagrody przyznawane przez Organizatora to po jednym pakiecie startowym na:
  Triathlon w Gołdapi 23.07.2017
  Elemental Tri Series Blachownia 30.07.2017
  Elemental Tri Series Białystok 20.07.2017
  Castle Triathlon Malbork 2-3.09.2017
  Garmin Ultra Race Radków 16-17.09.2017
  Garmin MTB Series Wejherowo 24.09.2017
  Garmin MTB Series Stężyca 1.10.2017
  Garmin MTB Series Rumia 8.10.2017
  AMBER EXPO Półmaraton Gdańsk 5.11.2017

Zwycięzca wybiera dystans, na którym chciałby wystartować.

 1. W przypadku wystąpienia obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagród wydanych w konkursie nagroda rzeczowa zostanie powiększona o część pieniężną, równą wartości podatku dochodowego. Kwota ta zostanie pobrana przez Organizatora na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, należnego na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wartości równej 11,11% całości nagrody. Część pieniężna nagrody nie zostaje wypłacona Uczestnikowi, bowiem podlega ona odprowadzeniu na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego.
 2. O wygranej zwycięzcy Konkursu powiadomieni zostaną poprzez post opublikowanym na stronie facebook.com/High5Polska/w serwisie Facebook oraz wiadomość mailową.
 3. W celu wyrażenia chęci otrzymania nagrody, uczestnik zobowiązany jest do wysłania wiadomości mailowej na adres: [email protected] w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
 4. Dalszy kontakt z laureatami Konkursu będzie odbywał się również poprzez wiadomości mailowe.
 5. Organizator zastrzega sobie możliwość zweryfikowania tożsamości zwycięzców konkursu na podstawie skanów dokumentów ze zdjęciem. Po potwierdzeniu tożsamości Uczestnika na podstawie przesłanego skanu dokumentu, skan ten zostanie niezwłocznie usunięty.
 6. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. Każdy Uczestnik konkursu może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
 7. Nagrody będą wysyłane pocztą kurierską. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy:
 8. Odmówi przyjęcia nagrody,
 9. Kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu,
 10. Zwycięzca Konkursu nie spełnia warunków Regulaminu uprawniających go do wzięcia udziału w Konkursie lub otrzymania nagrody.
 11. Nagrody nie wydane w Konkursie z przyczyn niezależnych od Organizatora, bądź takie, co do których zwycięzcy Konkursu utracili prawo z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, pozostaną do dyspozycji Organizatora.
 12. Organizator zastrzega możliwość zmiany nagród, jeśli przyznanie ich będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora. W tym wypadku Organizator obowiązuje się do przyznania nagrody o wartości identycznej lub zbliżonej do nagród wymienionych wyżej.

VI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest H5 Polska Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London, NIP:5263163759. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu na podstawie zgody udzielonej przez ww. osoby zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dalej UODO). Przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursów może następować także w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych wyłącznie w zakresie nie prowadzącym do naruszenia praw i wolności uczestników konkursu na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy.
 2. Po uzyskaniu odrębnej zgody dane uczestników konkursów mogą być wykorzystywane przez Administratora Danych także dla celów marketingowych w tym dla otrzymywania drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu) informacji o charakterze marketingowym zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 3. Bez odrębnej zgody zgromadzone dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 UODO. Osobom ujawniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania a w sytuacji przetwarzania ich danych w celach marketingowych możliwość wniesienia sprzeciwu. Podanie danych jest dobrowolne niemniej jednak bez ich podania nie jest możliwe zrealizowanie określonych powyżej celów.
 4. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu będzie ograniczało się do danych udostępnionych w aplikacji konkursowej i będzie obejmowało imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 5. Przetwarzanie danych będzie obejmowało następujący zakres czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, przetwarzanie i opracowywanie.

VII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy mogą zgłaszać do Konkursu opisy własnego autorstwa. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji w każdym czasie tekstu, z uwzględnieniem kryterium autorstwa. W razie stwierdzenia naruszeń niniejszego zapisu, Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika dopuszczającego się naruszeń, na każdym etapie Konkursu. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
 2. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw majątkowych i/lub osobistych praw osób trzecich w związku z przesłanym Organizatorowi w ramach zgłoszenia konkursowego opisu. Uczestnik zobowiązuje się zwrócić Organizatorowi wszelkie koszty, jakie poniósł Organizator w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich na skutek eksploatacji wadliwego– w związku z naruszeniem o którym mowa w zdaniu poprzednim – opisu.
 3. Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu w każdym czasie w razie stwierdzenia przez Komisję Konkursową, że jego zgłoszenie konkursowe nie spełnia wymogów Regulaminu lub w przypadku zgłoszenia do Organizatora przez osoby trzecie roszczeń związanych ze zgłoszeniem. Uprawnienie do wykluczenia Uczestnika obejmuje również prawo do pozbawiania Nagród. W takim przypadku Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „WYSTARTUJ W IMPREZACH LABOSPORT”
 2. Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.
 4. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

IX. KOMISJA KONKURSOWA

 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).
 2. W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.07.2017 r.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabatu!


super okazje
Poinformujemy Cię o najnowszych promocjach.

porady ekspertów
Poradniki, plany treningowe oraz artykuły.

konkursy
Otrzymasz powiadomienia o konkursach.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close