0
Koszyk :
0

Konkurs

strona główna>Konkurs

Konkurs

Zapraszamy do udziału

W tej sekcji znajdziesz nasze aktualne konkursy. Obserwuj nasz fanpage gdzie informujemy o każdym konkursie czy promocji. Sample Price

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ ZESTAW MARATON”

I. ORGANIZACJA KONKURSU

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają:

„Organizator” – Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest BROS. INVEST Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London.

„Konkurs” – „WYGRAJ ZESTAW MARATON” prowadzony na zasadach określonych niniejszym regulaminie.

„Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

Konkurs prowadzony będzie na portalu Instagram na profilu pod adresem: https://www.instagram.com/high5polska/

Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora.

Konkurs trwa od godz. 20:00 22.03.2019 do godz. 23:59 dnia 31.03.2019 r., wyniki zostaną ogłoszone dnia 3.04.2019.

Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.

Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

III. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
  3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
  5. wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

Uczestnik może w każdym czasie wycofać się z uczestnictwa w Konkursie poprzez przesłanie informacji na adres: [email protected]

Wycofanie z konkursu skutkuje nie braniem zgłoszenia użytkownika pod uwagę przy wyborze zwycięzców.

IV. ZAŁOŻENIA KONKURSU

Zadanie Konkursowe polega na opublikowaniu na prywatnym profilu Uczestnika w serwisie Instagram własnoręcznie zrobionego zdjęcia, prezentującego zestaw przedstartowy, na którym widnieje produkt/produkty HIGH5. Zdjęcie musi być opisane hashtagiem #napedzanyHIGH5 i oznaczone @high5polska. Do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy. Organizator wybierze trzy najładniejsze zdjęcia i nagrodzi produktem w postaci zestawu MARATON (https://high-5.com.pl/produkt/zestaw-maraton/)

Zwycięzcy zostaną powiadomieni o swojej wygranej do dnia 3.04.2019 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 8.04.2019 prywatniej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość). Nagrody zostaną przesłane zwycięzcom do dnia 12.04.2019 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć.

Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

Korzystanie przez Organizatora z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia zdjęcia – mozaiki ze wszystkich zgłoszeń konkursowych, które zostanie opublikowane na profilu na Instagramie HIGH5 Polska. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki HIGH5 w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat od umieszczenia Zadania Konkursowego w serwisie Instagram w zakresie autorskich praw na korzystanie z Zadania Konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Organizatora ma prawo udzielania sublicencji. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizatora może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

  1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,
  2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,
  3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;
  4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

Od decyzji przysługuje prawo odwołania na warunkach reklamacji opisanych w § 6 niniejszego regulaminu.

Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku podejrzenia próby wpływania na wyniki konkursu lub w przypadku naruszenia przez niego warunków Regulaminu.

V. DANE OSOBOWE

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi zasadami RODO Administratorem danych osobowych jest BROS. INVEST Ltd. 40-44 Uxbridge Road W5 2BS London.

Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe przechowywane będą tylko przez okres określony w obowiązujących przepisach prawa, a po jego zakończeniu oraz rozpatrzeniu reklamacji, w przypadkach, których reklamacje dotyczą zostaną usunięte.

Dane osobowe podane przez Uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby realizacji Konkursu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie i rozpatrzenie reklamacji. Uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do podanych danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia, a także odwołać zgodę na ich przetwarzanie.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres siedziby Organizatora, z dopiskiem: „WYGRAJ ZESTAW MARATON”

Reklamacje należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego z powyższym terminem, które wpłynęły do siedziby Organizatora. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna zostać własnoręcznie podpisana przez uczestnika, pod rygorem jej nieważności.

Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Reklamacyjną (dalej zwaną: „Komisją”) powołaną przez Organizatora.

Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie, na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

VII. KOMISJA KONKURSOWA

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania wyboru zwycięzców Konkursu, jak również rozpatrzenia reklamacji zgłaszanych przez Uczestników konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową („Komisja Konkursowa”).

W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji Konkursowej spisywany jest protokół. Komisja konkursowa podejmuje decyzje zwykłą większością głosów.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.03.2019 r.

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabatu!


super okazje
Poinformujemy Cię o najnowszych promocjach.

porady ekspertów
Poradniki, plany treningowe oraz artykuły.

konkursy
Otrzymasz powiadomienia o konkursach.

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu dostosowania się do Twoich preferencji oraz w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania strony www. Aby dowiedzieć się więcej na temat cookies oraz w jaki sposób z nich korzystamy, kliknij tutaj więcej

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close